The recommendations of World Health Organization for international travellers in relation to COVID-19 outbreak

* varianta in limba romana mai jos

* text taken from the WHO website:

It is prudent for travellers who are sick to delay or avoid travel to affected areas, in particular for elderly travellers and people with chronic diseases or underlying health conditions.

General recommendations for personal hygiene, cough etiquette and keeping a distance of at least one metre from persons showing symptoms remain particularly important for all travellers. These include:

·   Perform hand hygiene frequently, particularly after contact with respiratory secretions. Hand hygiene includes either cleaning hands with soap and water or with an alcohol-based hand rub. Alcohol-based hand rubs are preferred if hands are not visibly soiled; wash hands with soap and water when they are visibly soiled;

·   Cover your nose and mouth with a flexed elbow or paper tissue when coughing or sneezing and disposing immediately of the tissue and performing hand hygiene;

·    Refrain from touching mouth and nose;

·    A medical mask is not required if exhibiting no symptoms, as there is no evidence that wearing a mask – of any type – protects non-sick persons. However, in some cultures, masks may be commonly worn. If masks are to be worn, it is critical to follow best practices on how to wear, remove and dispose of them and on hand hygiene after removal.

As for any travel, travellers are also advised to follow proper food hygiene practices, including the five keys for food safety, as well as recommendations to reduce the risk of transmission of emerging pathogens from animals to human.

Travellers returning from affected areas should self-monitor for symptoms for 14 days and follow national protocols of receiving countries. Some countries may require returning travellers to enter quarantine. If symptoms occur, such as fever, or cough or difficulty breathing, travellers are advised to contact local health care providers, preferably by phone, and inform them of their symptoms and their travel history. For travellers identified at points of entry, it is recommended to follow WHO advice for the management of travellers at points of entry. Guidance on treatment of sick passengers on board of airplanes is available on ICAO and IATA websites. Key considerations for planning of large mass gathering events are also available on WHO’s website. Operational considerations for managing COVID-19 cases on board of ships has also been published.

For countries which decide to repatriate nationals from affected areas, they should consider the following to avoid further spread of COVID-19: exit screening shortly before flight; risk communication to travellers and crew; infection control supplies for voyage; crew preparedness for possibility of sick passenger in flight; entry screening on arrival and close follow-up for 14 days after arrival.

Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru călătorii internaționali în legătură cu focarul de COVID-19 

* text preluat de pe site-ul OMS:

Este prudent pentru călătorii care sunt bolnavi să amane sau să evite deplasările în zonele afectate, în special pentru călătorii în vârstă și persoanele cu boli cronice sau condiții de sănătate scazute.

Recomandările  generale pentru igiena personală, comportamentul  cand tusim și păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru față de persoanele care prezintă simptome rămân deosebit de importante pentru toți călătorii. Acestea includ:

• Spalati-va frecvent pe maini, în special după contactul cu secrețiile respiratorii. Igiena mâinilor include fie curățarea mâinilor cu apă și săpun, fie cu un gel dezinfectant pe bază de alcool. Acesta este de preferat dacă mâinile nu sunt murdare vizibil; spălați-vă pe mâini cu apă și săpun atunci când sunt murdare vizibil;

• Acoperiți-vă nasul și gura cu cotul flexat sau un servetel de hârtie atunci când tușiți sau strănutati, aruncați imediat servetelul și efectuați igiena mâinilor;

• Abțineti-va de la atingerea gurii și nasului;

• Nu este necesară o mască medicală dacă nu prezintati simptome, deoarece nu există dovezi că purtarea unei măști – de orice tip – protejează persoanele care nu sunt bolnave. Cu toate acestea, în unele culturi, măștile pot fi purtate frecvent. Dacă se vor purta măști, este important să se respecte cele mai bune practici cu privire la modul de purtare, îndepărtare și eliminare a acestora și igiena mâinilor după îndepărtare.

În ceea ce privește orice călătorie, călătorii sunt, de asemenea, sfătuiți să urmeze practicile adecvate de igienă a alimentelor, inclusiv cele cinci chei pentru siguranța alimentelor, precum și recomandări pentru reducerea riscului de transmitere a agenților patogeni emergenți de la animale la oameni.

Călătorii care se întorc din zonele afectate ar trebui să se auto-monitorizeze pentru simptome timp de 14 zile și să urmeze protocoalele naționale ale țărilor primitoare. Unele țări pot solicita călătorilor care se întorc să intre în carantină. Dacă apar simptome, cum ar fi febră sau tuse sau dificultăți de respirație, călătorii sunt sfătuiți să contacteze furnizorii locali de asistență medicală, de preferință prin telefon și să îi informeze despre simptomele și istoricul călătoriei lor. Pentru călătorii identificați în punctele de intrare, se recomandă să urmați sfaturile OMS pentru gestionarea călătorilor în punctele de intrare. Îndrumări privind tratamentul pasagerilor bolnavi la bordul avioanelor sunt disponibile pe site-urile ICAO și IATA. Considerațiile cheie pentru planificarea evenimentelor de adunare în masă sunt de asemenea disponibile pe site-ul OMS. De asemenea, au fost publicate considerații operaționale pentru gestionarea cazurilor COVID-19 la bordul navelor.Pentru țările care decid să repatrieze cetatenii din zonele afectate, ar trebui să se ia în considerare următoarele pentru a evita extinderea suplimentară a COVID-19: verificarea de ieșire cu puțin timp înainte de zbor; comunicarea riscurilor către călători și echipaj; Efectuarea controlului infecțiilor pentru călătorie; pregătirea echipajului pentru posibilitatea existentei unui pasager bolnav în zbor; verificarea de intrare la sosire și urmărire atentă timp de 14 zile după sosire.

One thought on “The recommendations of World Health Organization for international travellers in relation to COVID-19 outbreak

Leave a Reply